• 2008
  • 2010
  • 2011
  • 2014
  • 2014
  • 2015
  • priručnik
 

 

 

 Da bi pristupilo polaganju lovačkog ispita, fizičko lice (kandidat) treba  da  ispuni sledeće uslove:

  1. da je punoletno (navršenih 18 godina života)

  2. da priloži dokaz o obučenosti za rukovanje lovačkim oružjem
 

       Lovački ispit se polaže pred tročlanom komisijom za polaganje lovačkog ispita. Članovi komisije 

  moraju imati licencu za obavljanje određenih poslova u lovstvu.
       Lovački ispit se polaže pisano, kroz testove i po potrebi usmeno, na osnovu Programa polaganja

  lovačkog ispita koji je sastavni deo Pravilnika o lovačkom ispitu.

  .... program polaganja lovačkog ispita

____________________________

Pravilnik o lovačkom ispitu ( izvod )

 Član 3.
 Polaganje lovačkog ispita sprovodi se na način da se obezbedi provera teorijskih i praktičnih sadržaja    po završenoj obuci za polaganje lovačkog ispita, koja se sprovodi po Programu od strane predavača sa odgovarajućom licencom za obavljanje određenih poslova u lovstvu

   Član 4.
Lovački ispit polaže se pred komisijom za polaganje lovačkog ispita (u daljem tekstu: Komisija koju obrazuje lovački savez, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.
Komisija se sastoji od predsednika i dva člana koji imaju licencu za obavljanje određenih poslova u lovstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.
 

Član 5.
Lovački ispit polaže se u prostorijama lovačkog saveza ili kod pravnog lica

  Član 6.
Kandidat koji se prijavljuje za polaganje lovačkog ispita podnosi zahtev za polaganje lovačkog ispita    lovačkom savezu, uz koji prilaže dokaz da je obučeno da rukuje lovačkim oružjem, koji se izdaje u skladu sa propisima o oružju i municiji.
Lovački savez utvrđuje mesto i datum održavanja lovačkog ispita, kao i spisak kandidata, o čemu obaveštava kandidate najkasnije 30 dana pre datuma polaganja lovačkog ispita.

 Član 7.
Kandidat se ocenjuje ocenom: POLOŽIO ili NIJE POLOŽIO. Ocena kandidata unosi se u zapisnik o polaganju lovačkog ispita.

 Član 9.
Kandidatu koji položi lovački ispit izdaje se uverenje o položenom lovačkom ispitu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.

__________________________

Dužnosti lovca pripravnika

  Učestvuje u akcijama izgradnje i održavanja lovno-tehničkih objekata u lovištu:
  -objekti za komunikaciju -lovačke staze;
  -objekti za osmatranje i lov -čeke;
  -smeštajni objekti -lovačke kolibe, lovačke kuće;
  -ostali objekti -mesta za probanje lovačkog oružja, izletišta...;

  Učestvuje u akcijama izgradnje i korišćenja lovno uzgojnih objekata u lovištu:
  -proizvodni objekti -melioracija postojećih livada,   podizanje veštačkih livada, obrada polja i njiva za    divljač (remize), sadnja plodonosnog drveća i  grmlja;
  -objekti za skladištenje hrane;
  -objekti za ponudu hrane -hranilišta, solišta;
  -objekti za ponudu vode -pojilišta;
  -objekti za sprečavanje šteta od divljači;
  -prihvatilišta za divljač;

  Učestvuje u lovnim akcijama:
  -prikupljanje i iznošenje hrane za zimsku     prihranu divljači;
  -prolećno brojanje divljači;
  -prolećno brojanje srneće divljači;

  Prisustvuje predavanjima sa lovačkim temama;

  Uz konsultacije sa odgovornim licem -instruktorom, vodi dnevnik lovca-pripravnika.

____________________________