• lovište
 • lovište
 • lovište
 • jezero
 • reka Jablanica
 • prebrojavanje
 • unos fazana
 • lovni dan
 • grupni lov
 • čeka
 • hranilište
 • hranilište
 • prihrana
 

         

         
          Položaj lovišta
 

          Lovište se prostire na delu površina šuma, zemljišta i voda teritorije opštine Lebane. 

              Obuhvata katestarske opštine: Bošnjace, Pertate, Veliko Vojlovce, Donje Vranovce, Lugare                        Cekavica, Malo Vojlovce, Togočevce.    

         

           Lovište "Bošnjačko brdo"  ....  foto1  foto2

           Lovište je maksimalne širine u pravcu istok-zapad 12 km,a u pravcu sever jug iznosi 11 km

           Prema konfiguraciji terena jasno se izdvajaju ravničarski i brežuljkasto-brdski deo          

                     foto ....   ravnicarski    brdski

           Površina 6.607 ha od toga lovna povrsšna 6.287 ha, nelovna površina 357 ha.

           Šume i šumsko zemljište 1.990 ha, livade i pašnjaci 2.610 ha, oranice 1.687 ha,

 

            Lovno produktivne površine gajenih vrsta divljači

            Srna 2.000 ha, divlja svinja 2000 ha, zec 4.000 ha, fazan 4.000 ha, poljska jarebica 800 ha.

 

              Rezervat 

              Površine 1.300 ha  .....  foto

              Proteže se na levoj i desnoj strani reke Jablanice.Teren je ravničarski sa zasadima 

                       povrća i povrtaskim kulturama.

              Izuzetan položaj sa rekom koja nikad ne presušuje i obiljem hrane omogućuje prirodan 

                       i nesmetan boravak divljači.

       

            Prihvatilište

            Privremenog karaktera ukupne površine 400 m2, sa objektom za kontrolu i smeštaj hrane od   

                            čvrstog materijala.

            Smešteno na dovoljnoj udaljenosi od naselja zbog nesmetanog prilagodjavanja divljači na

                         potrebne uslove.

            Zemljište obraslo niskim rastinjem sa žbunovima i šibljem.

 

             Klima

             Umereno kontinantalna sa relativno blagim zimama, umereno toplim letima i sa dovoljno

                       padavina u vegetacionom periodu.

 

            Vode

            Reka Jablanica protiče  dužinom od 9 km lovištem. ....  foto

            Više potoka i dolina, manji kanali izgradjeni za navodnjavanje useva. Veli broj izvora koji

                       ne presušuju u periodu letnjih vrućina.

            Dva veća jezera i četiri manja. Prilaz automobilom. Lov na divlje patke izuzetno atraktivan i

                             udoban .....  foto

   

             Divljač

             Gajene vrste divljači: srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.

             Od sitne divljači dominira zec i fazan kao i ne mali broj poljskih jarebica.

             Prolazna divljač svake godine u ogromnom broju prepelica i grlica kao i divlja patka i

             guska u zimskim mesecima.

             Ne treba izostaviti: divlji golub grivnaš, gugutka, šumska šljuka...

             Poseban značaj se daje održavanju stabilne populacija vuka, koji predstavlja izuzetno

             dragocenu vrstu, jer pored sanitarne ima i ulogu prirodnog selekcionara.

             Brojnost populacije vuka je usklađena sa površinom lovišta i vrstama i brojnosti 

             plemenite divljači.

             Pravilnim odabirom terena i dobrom organizacijom, svake godine u akciji čišćenja terena

             od predatora odstreli se jedan a maximalno 2 vuka.... foto

 

             Lovni turizam

              Zasniva na obuci pasa ptičara zbog ravničarskog terena ocenjenog  najvišim ocenama.

              Lov prolazne divljači : prepelica i grlica.

 

              Lovni resursi  

              Stanje gajenih vrsta divljači na dan 31.03.2017

              Srna..... 50           d.svinja..... 25           zec..... 600        fazan..... 1000      

               p.jarebica..... 200

                

             Objekti u lovištu  

             Visoka čeka ..... 2   >>>  foto                                    

             Hranilište za krupnu divljač .... 4   >>>  foto                            

             Hranilište za sitnu divljač .... 25   >>>  foto                        

             Čeka na drvetu .....  4   >>>  foto                                           

             Solište .... 1                                                              

             Pojilište ..... 2   >>>   foto                                           

 

             ....    * Pravilnik o gazdovanju lovištem