• kancelarija
  • kancelarija
  • lovna grupa
  • hajka 2009
  • hajka 2011
  • grupni lov
  • lovni dan
  • lovni dan
  • lovni dan
  • arhiva
  • arhiva
 

 

Udruženje kao samostalna organizacija postoji od 1947 g. pod nazivom Lovačko Društvo "Bošnjace" kao jedno od dva društva ( tadašnji termin ) sa svojim lovištem  u opštini Lebane.

 Dva društva se spajaju1996 g.  i formiraju zajedničko udruženje koje gazduju jedinstvanim novoustnovljenim lovištem na teritoriji  opštine Lebane.

Lovačko društvo 2003 g prerasta u  Lovačko Udruženje „Bošnjace“.

Nakon podele  jedinstvenog lovišta na dva dela ( 2006 ), stekli su se uslovi da formirano udruženje dobije jedno lovište i to ono koje je ranije koristilo.

Lovište  pod nazivom "Bošnjačko brdo" dato na korišćenje lovačkom udruženju "Bošnjace" 2007 po lovnoj osnovi koja je bez vremeskog ograničenja.

Broj lovaca - 150.

Stručnu službu udruženja čine 2 radnika i to stalno zaposleni lovučuvar i upravnik lovišta po

ugovoru.

 

Bošnjace je sedište lovačkog udruženja i nalazi se u opštini Lebane .... karta

 


 

Organi Udruženja:

Predsednik                      predsednik Upravnog Odbora

Skupština                        broj članova  10

Upravni odbor                 broj članova  5 

Nadzorni odbor               broj članova  5

Disciplinska komisija       broj članova  5

....  rukovodstvo


 

Organizacija lovaca:

Lovci su organizovani u 5 sekcija.

Lovačka sekcija je oblik unutrašnjeg organizovanja, kroz koji članovi lovačkog  udruženja, raspoređeni u lovačke sekcije, sprovode aktivnosti utvrđene ciljevima radi kojih je udruženje osnovano.

Lovačka sekcija u skladu sa Statutom ostvaruje samostalnost u okviru svog lovnog revira u: izboru organa, tela i komisija udruženja i sekcije, rasporedu unete divljači, poboljšanju stanišnih uslova za divljač, sprovođenju lovnih i radnih akcija, planiranju, realizaciji i kontroli lova za lovce članove udruženja i lovce turiste.

Svaka sekcija je predstavljena jednakim brojem članova u organima i telima udruženja.

Organi sekcije su: Zbor sekcije, Predsednik i Odbor sekcije.

Sekcija bira:  2 člana Skupštine Udruženja.       

Sekcija predlaže: po 1 člana upravnog odbora, nadzornog odbora i disciplinske komisije.

.... pravilnik o radu sekcije

___________________________

 

               I Sekcija :  Bošnjace    ( Bošnjace )                                       broj lovaca   46

               II Sekcija :  Pertate      ( Pertate, Ćenovac )                          broj lovaca   32

               III Sekcija :  V.Vojlovce ( V.Vojlovce, Vranovce, Lugare )       broj lovaca   26  

               IV Sekcija : Cekavica    ( Cekavica, M.Vojlovce)                   broj lovaca   28

               V  Sekcija :  Togevce ( Togevce )                                   broj lovaca   18

    


 

Komisije

ocenjivanje trofeja divljači

utvrđivanje štete

kontrola lovočuvarske službe

poštovanje kodeksa lovaca

zaštita divljači

zaštita životne sredine

 

           

1975

 

Stoje ( sa leva na desno ): Stojković Jakov ( Jakov Stojkov ), Jaćimović Đorđe ( Đoka drljača )

Sede ( sa leva na desno ): Stankovič Trojan ( Trojan muljinski ), Pavlović Milan ( Milan tanjin ),

                                     Cvetković Milorad ( Mile ćibritko ), Đorđević Borivoje.