• kancelarija
 • kancelarija
 • duborez
 • lovni teren
 • lovni teren
 • reka Jablanica
 • unos fazana
 • lovna grupa
 • hajka 2011
 • grupni lov
 • lovni dan
 • lovni dan
 

Udruženje kao samostalna organizacija postoji od 1947 g. pod nazivom Lovačko Društvo "Bošnjace" kao jedno od dva društva ( tadašnji termin ) sa svojim lovištem  u opštini Lebane.

 Dva društva se spajaju1996 g.  i formiraju zajedničko udruženje koje gazduju jedinstvanim novoustnovljenim lovištem na teritoriji  opštine Lebane.

Lovačko društvo 2003 g prerasta u  Lovačko Udruženje „Bošnjace“.

Nakon podele  jedinstvenog lovišta na dva dela ( 2006 ), stekli su se uslovi da formirano udruženje dobije jedno lovište i to ono koje je ranije koristilo.

Lovište  pod nazivom "Bošnjačko brdo" dato na korišćenje lovačkom udruženju "Bošnjace" 2007 po lovnoj osnovi koja je bez vremeskog ograničenja.

Sedište lovačkog udruženja je mesto  Bošnjace  u opštini Lebane .... karta   karta google

Broj lovaca - 150.

Stručnu službu udruženja čine 2 radnika i to stalno zaposleni lovučuvar i upravnik lovišta po ugovoru.

 


 

Organi Udruženja:

Predsednik                      predsednik Upravnog Odbora

Skupština                        broj članova  10

Upravni odbor                 broj članova  5 

Nadzorni odbor               broj članova  5

Disciplinska komisija       broj članova  5

....   detaljnije


 

Organizacija lovaca:

Lovci su organizovani u 5 sekcija.

Lovačka sekcija je oblik unutrašnjeg organizovanja, kroz koji članovi lovačkog  udruženja, raspoređeni u lovačke sekcije, sprovode aktivnosti utvrđene ciljevima radi kojih je udruženje osnovano.

Lovačka sekcija u skladu sa Statutom ostvaruje samostalnost u okviru svog lovnog revira u: izboru organa, tela i komisija udruženja i sekcije, rasporedu unete divljači, poboljšanju stanišnih uslova za divljač, sprovođenju lovnih i radnih akcija, planiranju, realizaciji i kontroli lova za lovce članove udruženja i lovce turiste.

Svaka sekcija je predstavljena jednakim brojem članova u organima i telima udruženja.

Organi sekcije su: Zbor sekcije, Predsednik i Odbor sekcije.

Sekcija bira:  2 člana Skupštine Udruženja.       

Sekcija predlaže: po 1 člana upravnog odbora, nadzornog odbora i disciplinske komisije.

               I Sekcija :  Bošnjace    ( Bošnjace )                                       broj lovaca   46

               II Sekcija :  Pertate      ( Pertate, Ćenovac )                          broj lovaca   32

               III Sekcija :  V.Vojlovce ( V.Vojlovce, Vranovce, Lugare )     broj lovaca   26  

               IV Sekcija : Cekavica    ( Cekavica, M.Vojlovce)                   broj lovaca   28

               V  Sekcija :  Togevce ( Togevce )                                   broj lovaca   18

    


Komisije

ocenjivanje trofeja divljači

utvrđivanje štete

kontrola lovočuvarske službe

poštovanje kodeksa lovaca

zaštita divljači

zaštita životne sredine