Broj: 22

Datum: 25.01.2023.

Na sednici Skupštine udruženja od 25.01.2023.  doneta je sledeća:

O D L U K A

o visini članarine za lovnu 2023/24

 

broj 1.

-          Uplata članarine se vrši u ratama ili celosti u iznosu utvrđenom ovom odlukom.

-          Članarine se sastoji:

a)      članarina

b)      akontacija za lov sitne divljači

c)       lovna karta

-          akontaciju za lov određuje Upravni odbor naknadnom odlukom,

-      lovna karta po cenovniku Uprave za šume.

    

Broj 2. članarina, ukupno ( a + b ):

- Redovan član ...................................

11.000,oo rsd + lovna karta

- Redovan član ( obnova ) ..................

11.000,oo rsd

+ lovna karta

- Novi član - pripravnik ......................

11.500,oo rsd

+ lovna karta

- Počasni - povlašćeni član .................

  5.000,oo rsd

+ lovna karta

- Neredovan član ...............................

12.500,oo rsd

+ lovna karta

- Član iz drugog udruženja .................

13.000,oo rsd

+ lovna karta

    

Broj 3. rokovi uplate:

I rata ………………………...… 2.000,oo rsd ………. do 04.02.

  - nov, pripravnik ......... 2.500,oo rsd

  - iz drugog udruženja .. 4.000,oo rsd

II rata ……………………..….. 2.500,oo rsd ………. do 04.03.

III rata ……………………..…. 2.500,oo rsd ……… do 01.04.

IV rata ………………..………. 2.500, oo rsd ……..  do 06.05.

V rata …………………....…… 2.500,oo rsd ………  do 03.06.

 

*  Nakon navedenih rokova utvrđuje se uvećanje iznosa rate za 200,oo rsd

            -  Povlašćeni i počasni članovi oslobođeni su uvećanja rate.

* Status redovnog člana se gubi ukoliko se članarina ne obnovi do 03.06.2023.

 * Članarina za neredovne članove od 05.06.2022  = 13.500,oo rsd sa uplatom u celosti.                       

             -   Za sve kategorije osim pripravnika uduženja

        * Upravni odbor određuje zadnji rok za uplatu članarine i gubitka članastva.

                    -  Članarina nakon gubitka članstva iznosi  =15.000,oo rsd

____________________________________

 

_____________________________

 ....  pravilnik o članstvu  ( kompletan Pravilnik )

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva ( izvod iz Pravilnika )

Član 2.

  1. Fizičko lice koje je punoletno može biti član udruženja ukoliko ispunjava zakonske uslove:  

-   poseduje dozvolu za držanje i nošenje lovačkog oružja;

-   da ima položen lovački ispit;

-   izuzetno član odruženja može biti i punoletno lice koje ne ispunjava zakonske uslove

    da bude lovac, pod uslovom da ima akt o tome da je obučeno za rukovanjem

     lovačkim oružjem, koje se izdaje u skladu sa zakonom.

  2. Fizička lica iz tačke 1. ovog člana dostavljaju i sledeću dokumentaciju:

-   predlog Predsednika lovačke sekcije, za prijem u članstvo;

-   potvrdu matičnog  udruženja da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi disciplinski

    postupak.

  3. Fizičko lice koje je maloletno može biti član udruženja ukoliko ispunjava uslove:

-   za maloletno lice do 14 godina dostavi izjavu o pristupanju koju je potpisao njegov

    zakonski zastupnik.

-   za maloletno lice sa više od 14 godina dostavi potpisanu izjavu o pristupanju a njegov

    zakonski zastupnik da pismeni pristanak za to.

  4. Postupak prijema u članstvo sprovodi se uz pismeni zahtev, a ispunjenost uslova dokazuje se   

                ispravama izdatim u skladu sa zakonom. 

Član 3.

    Svako lice koje ispunjava i prihvata uslove utvrđene ovim pravilnikom i Statutom može svojom  

                slobodnom voljom da se učlani ili istupi iz članstva u Lovačkom udruženju   „Bošnjace“

    Član udruženja se postaje na osnovu izjave o pristupanju  ( zahtev ) i odluke Upravnog odbora o  

                 prijemu u članstvo.

 

Član 4.

    Odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva donosi Upravni odbor.

     Ukoliko Upravni odbor lovačkog udruženja odluči da ne primi u članstvo podnosioca  

               zahteva, on može izjaviti žalbu Skupštini lovačkog udruženja u roku od 8 dana od

                dana prijema obrazložene odluke Upravnog odbora lovačkog udruženja.

    Odluka Skupštine lovačkog udruženja  je konačna. 

__________________________________________

 

....    prethodna strana